Nasze-sanatorium.pl

Leczenie i rehabilitacja

Terapie lecznicze
Rehabilitacja lecznicza

Ostatnio na forum...Re: Sanatorium Wital w Gołdapi
26/07/2016 00:40, pietia79

Re: GRANIT Szklarska Poręba od 3 sierpnia 2016
25/07/2016 23:04, Princi

Re: SZCZAWNO ZDRÓJ 26.08-19.09.2016
25/07/2016 22:43, agata-beata

Re: Dokąd wysyła chrzanowski ZUS ?
25/07/2016 22:35, administrator

Re: Wyjazd ze zwrotów
25/07/2016 22:22, Lewek

Zmiany wysokości zasiłków pielęgnacyjnych Drukuj Email
wtorek, 03 listopada 2009

15 sierpnia 2009 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów określające m.in. wysokość zasiłków pielęgnacyjnych. Zmiany określonych w nim świadczeń zaczęły obowiązywać od 1 listopada.

Osoby opiekujące się niepełnosprawnymi, rezygnujące dla nich ze swojej pracy zawodowej, często znajdują się w nienajlepszej sytuacji finansowej. Zasiłki pielęgnacyjne są nieraz jedynym źródłem ich utrzymania. Wchodzące w życie zmiany, podwyższają (choć w niewielkim stopniu)  wysokość wspomnianych zasiłków, obecnie wynosić ona będzie 520zł (poprzednio 420zł).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne są wypłacane osobom, które zrezygnowały z pracy w celu opiekowania się osobą niepełnosprawną w rodzinie. Prawo dopuszcza tu nie tylko naturalnych rodziców dziecka niepełnosprawnego ale też mogą to być dziadkowe lub rodzina zastępcza. Dziecko powinno posiadać zaświadczenie o niepełnosprawności i wymogu stałej opieki. Zasiłek może też być wypłacany na dorosłą osobę niepełnosprawną jeśli posiada ona zaświadczenie lekarskie o co najmniej znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi odpowiednio 60zł dla dzieci poniżej 5 roku życia i 80zł dla dzieci powyżej 5-ego a do ukończenia 24 roku życia.


Poniżej przedstawiamy pełny tekst Rozporządzenia:

Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 129, poz. 1058

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 listopada 2009 r.:

1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", wynosi 504,00 zł;
2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 583,00 zł;
3) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

a) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1 000,00 zł;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

9) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
10) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

11) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1 000,00 zł na jedno dziecko;
12) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;
13) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

§ 2. Do dnia 31 października 2009 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2009 r.

 

 
Najlepsze Firmy!!! www.FIRMY.info.pl
Katalog branżowy najlepszych polskich firm.